Autor

Noelia Cabarcos Novás é diplomada en Turismo pola Escola de Turismo da Coruña. Realizou o máster en Dirección Comercial e de Mercadotecnia da Escola de Negocios. Posúe os posgraos de Especialización en Protocolo (Universidade de Santiago de Compostela) e de Economía e Calidade no Sector Turístico (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Coruña).

Tanto a súa formación como a súa experiencia profesional xiraron en torno ao sector turístico, o que lle permitiu desenvolver os contidos do presente manual.

No mundo editorial tamén publicou, ademais deste título, os manuais Promoción y venta de servicios turísticos e Proceso económico–administrativo en las agencias de viajes, editados por IdeasPropias Editorial.

Índice

1. A planificación empresarial nas empresas e entidades de distribución e información turísticas
1.1. Introdución
1.2. A planificación no proceso de administración empresarial
1.2.1. Principais tipos de planes empresariais: obxectivos, estratexias e políticas
1.2.2. Etapas do proceso de planificación
1.2.3. Valoración da importancia da revisión periódica dos planes empresariais en función da aplicación dos sistemas de control característicos destas entidades
EXERCICIO 1
SOLUCIÓNS
1.3. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 1
SOLUCIÓNS

2. A organización nas axencias de viaxes, outros distribuidores turísticos e entidades de información
2.1. Introdución
2.2. A organización das axencias de viaxes
2.2.1. Tipoloxía e clasificación
2.2.2. Normativas sobre a autorización e a clasificación das axencias de viaxes e das oficinas de información turística
2.2.3. Natureza, propósito da organización e relación con outras funcións xerenciais
2.2.4. Patróns básicos de departamentalización tradicional en empresas de distribución e en entidades de información turísticas
2.2.5. Estruturas e relacións departamentais
2.2.6. Diferenciación dos obxectivos departamentais
2.2.7. Circuítos, tipos de información e documentos internos e externos
2.3. Regulamento de axencias de viaxes do 14 de abril de 1988
EXERCICIO 2
SOLUCIÓNS
2.4. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 2
SOLUCIÓNS

3. Definición de postos de traballo e selección de persoal
3.1. Introdución
3.2. Principais métodos para a definición de postos correspondentes a traballadores cualificados
3.3. Principais métodos para a selección de traballadores cualificados
EXERCICIO 3
SOLUCIÓNS
3.4. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 3
SOLUCIÓNS

4. A dirección de equipos de traballo
4.1. Introdución
4.2. Os diferentes sistemas de dirección e tipos de liderado
4.3. Análise de ferramentas para a toma de decisións
4.4. Manexo de técnicas de programación do traballo e medición de tempos
EXERCICIO 4
SOLUCIÓNS
4.5. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 4
SOLUCIÓNS

5. Xestión e control orzamentario
5.1. Introdución
5.2. O ciclo orzamentario
5.3. Concepto e propósito dos orzamentos
5.4. Diferenciación e elaboración dos tipos de orzamentos
5.5. Etapas fundamentais da xestión orzamentaria: previsión, orzamento e control
EXERCICIO 5
SOLUCIÓNS
5.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 5
SOLUCIÓNS

6. Estrutura financeira das axencias de viaxes e doutros distribuidores turísticos
6.1. Introdución
6.2. Identificación e caracterización de fontes de información
6.3. Relación óptima entre recursos propios e alleos
6.4. Vantaxes e desvantaxes dos principais métodos para avaliar investimentos
EXERCICIO 6
SOLUCIÓNS
6.5. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 6
SOLUCIÓNS

7. Avaliación de custos, produtividade e análise económica para axencias de viaxes e outros distribuidores turísticos
7.1. Introdución
7.2. Estrutura das contas de custos de resultados nas axencias de viaxes
7.3. Tipos e cálculo de custos empresariais específicos
7.4. Aplicación de métodos para a determinación, imputación, control e avaliación do consumo e da atención ao cliente
7.5. Cálculo e análise de niveis de produtividade e de puntos mortos de explotación ou limiares de rendibilidade, utilizando ferramentas informáticas
7.6. Identificación de parámetros estabelecidos para avaliar ratios e porcentaxes, marxes de beneficio e rendibilidade
EXERCICIO 7
SOLUCIÓNS
7.7. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 7
SOLUCIÓNS

8. Utilización de aplicacións informáticas específicas para a administración de unidades de información e distribución turística
8.1. Introdución
8.2. Unidades de información e comunicación da distribución turística
EXERCICIO 8
SOLUCIÓNS
8.3 Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 8
SOLUCIÓNS

9. Xestión da calidade total
9.1. Introdución
9.2. Concepto de calidade
9.3. Evolución histórica da calidade
9.4. Sistemas e normas de calidade
9.5. Implementación dun sistema de calidade
9.6. Deseño dos servizos
9.7. Xestión da calidade
9.8. A mellora continua e os plans de mellora
9.9. A avaliación da satisfacción do cliente
9.10. Avaliación do sistema de calidade. Autoavaliacións e auditorías
EXERCICIO 9
SOLUCIÓNS
9.11. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 9
SOLUCIÓNS

APÉNDICE

RESUMO

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

Sinopsis

“Xestión de Unidades de Información e Distribución Turística†é un dos módulos pertencentes á cualificación profesional de “Venda de Servizos e Produtos Turísticosâ€, que forma parte da familia profesional de “Hostalaría e Turismoâ€. Esa cualificación recolle todos os seus contidos e obxectivos segundo as directrices marcadas polo Sistema Nacional de Cualificacións.

Este módulo de nivel 3 ten como obxectivo aprender a xestionar unidades de información e de distribución turísticas.

Este manual que Ideaspropias Editorial lle presenta céntrase na análise dunha serie de cuestións relacionadas coa xestión das empresas de distribución turística, que van desde a súa clasificación e planificación empresarial, a xestión orzamentaria, a xestión de recursos humanos, a utilización das novas tecnoloxías até a avaliación e implantación dun sistema de calidade que supervise cada un destes procesos.

978-84-9839-152-7

Ficha técnica

Número de horas
120
Número de páginas
256
Formato
Libro

Descargas2

sol_E-978-84-9839-152-7.doc

Descargas2 (333.5k)

978-84-9839-152-7.pdf

Descargas2 (303.48k)

En la misma categoría

5 otros productos en la misma categoría: