FCOVXX01 Comunicación en lingua galega-N2 (2.ª edición)

19,34

Libro de la especialidad formativa FCOVXX01 Comunicación en Lingua Galega-N2 (2.ª edición) de Competencias Clave, de la familia profesional Formación complementaria.

Referencia: 978-84-9839-561-7 Categoría: Formación complementaria Etiqueta: Libro

Sinopsis

Acadar os coñecementos necesarios en lingua galega tórnase fundamental á hora de adquirir un desenvolvemento pleno das competencias lingüísticas que teñan como finalidade a correcta utilización do idioma en todos os contextos e ámbitos, promovendo, deste xeito, a súa normalización e prestixio social.

Este manual recolle a identificación dos trazos propios da lingua e os coñecementos para a súa utilización nos distintos ámbitos sociais, diferenciando as estruturas máis complexas das máis simples. No plano oral é preciso coñecer as distintas clases de palabras acompañadas da espontaneidade, repeticións e emotividade que caracteriza a fala cotiá dentro do contexto comunicativo.

No plano escrito é importante que o alumno consiga identificar as ideas fundamentais e establecer un discurso coherente e de adecuada corrección ortográfica, coa finalidade de garantir unha escrita fluída.

Esta obra completa, que inclúe casos prácticos para facilitar a comprensión do contido e diversas actividades para a avaliación da súa aprendizaxe, resultará unha ferramenta imprescindíbel para identificar os trazos definitorios da lingua galega aplicados á comunicación oral e escrita da nosa realidade lingüística cotiá. Ademais, trátase dun material didáctico de apoio que lle axudará a preparar as probas de competencia en lingua galega necesarias para acceder ás accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade de nivel 2.

Índice

1. Expresión oral en diferentes ambientes
1.1. Introdución
1.2. Identificación das variedades sociais da lingua (estándar, coloquial, culta, vulgar) e diferenciación dalgunhas características básicas da lingua usada nos contextos familiar e profesional
1.3. Identificación dalgunhas características dos códigos oral e escrito
1.4. Toma de notas durante a exposición oral dun tema
1.5. Identificación en producións orais sinxelas dos feitos expostos e das opinións
1.6. Busca de palabras en dicionarios utilizando a orde alfabética
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

2. Comprensión de textos escritos
2.1. Introdución
2.2. Comprensión de textos sinxelos escritos, usando a técnica do subliñado, distinguindo as ideas principais das secundarias e diferenciando a información das opinión
2.3. Redacción do esquema correspondente (esquema enumerativo ou cadro esquemático ou sinóptico) coas ideas principais do texto, ordenadas adecuadamente
2.4. Recoñecemento e uso das normas básicas da ortografía da palabra (b/v, h/–, c/qu) na redacción dos textos
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

3. Discusión e debate
3.1. Introdución
3.2. Participación ordenada en discusións e debates respectando as normas de cortesía na comunicación oral
3.3. Toma de notas durante a exposición oral dun tema. Ordenación das mesmas e expresión oral dun resumo das ideas principais
3.4. Uso dun procesador de textos para escribir e corrixir despois cun corrector ortográfico
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

4. Redacción dun texto expositivo
4.1. Introdución
4.2. Redacción de textos escritos sinxelos con coherencia, cohesión e corrección ortográfica, dando antes os pasos previos para a súa elaboración: selección de ideas previas e elaboración dun esquema ordenado
4.3. Uso de mecanismos sinxelos para evitar repeticións innecesarias: uso de sinónimos e de pronomes
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

5. Redacción dun texto con opinión propias e resumo
5.1. Introdución
5.2. Identificación en textos escritos sinxelos das ideas principais e das secundarias e uso da técnica do subliñado
5.3. Redacción clara e ordenada dun resumo coas ideas fundamentais dun texto
5.4. Identificación das características dos textos argumentativos
5.5. Uso de conectores de orde e causa
5.6. Redacción de textos argumentativos: xerar ideas, ordenalas, redactalas
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

Autor

Francisco David Paz Lafuente es autor de FCOVXX01 Comunicación en Lingua Galega-N2, publicado por Ideaspropias Editorial.

ISBN

  • ISBN del libro: 9788498395617
Número de horas 25
Número de páginas 78
Año de publicación 2015
Idioma Galego
Formato Libro

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “FCOVXX01 Comunicación en lingua galega-N2 (2.ª edición)”

FCOVXX01 Comunicación en lingua galega-N2 (2.ª edición)FCOVXX01 Comunicación en lingua galega-N2 (2.ª edición)
19,34
Scroll al inicio