¡Suscríbete a la newsletter consigue tu descuento del 5 % en tu compra online y un e-book gratis durante julio! ¡Aprovecha ahora!

FCOVXX02 Competencia en lingua galega-N3 (2.ª edición)

20,35

Libro de la especialidad formativa FCOVXX02 Competencia en lingua galega-N3 (2.ª edición) de Competencias Clave, de la familia profesional Formación complementaria.

Referencia: 978-84-9839-562-4 Categoría: Formación complementaria Etiqueta: Libro

Sinopsis

Obter unhas competencias plenas en lingua galega ten a ver con desenvolver aptitudes e actitudes que permitan alcanzar os hábitos e habilidades lingüísticas necesarios para o éxito dos procesos comunicativos aos que se deben enfrontar os utentes en todos os ámbitos da vida.

Este manual pretende garantir o éxito das situacións comunicativas do alumnado, fornecendo o marco teórico pertinente para, apoiándose na práctica, dar solución aos diferentes retos receptivos e produtivos inherentes a calquera contexto lingüístico. Será, pois, necesario para iso, avanzar do concreto ao abstracto, identificando os diferentes rexistros da lingua, atendendo aos usos nos diferentes contextos, ao tipo de produción, así como recoñecer aqueles elementos que lle serven de apoio e contribúen para a superación con éxito das interaccións comunicativas.

Esta obra completa, que inclúe casos prácticos para facilitar a comprensión do contido e diversas actividades para a avaliación da súa aprendizaxe, resultará unha ferramenta imprescindíbel para identificar os trazos definitorios da lingua galega aplicados á comunicación oral e escrita da nosa realidade lingüística cotiá. Ademais, trátase dun material didáctico de apoio que lle axudará a preparar as probas de competencia en lingua galega necesarias para acceder ás accións formativas.

Índice

1. Os diferentes rexistros da lingua
1.1. Introdución
1.2. Identificación das variedades sociais da lingua (estándar, coloquial, culta, vulgar) e diferenciación das características fundamentais da lingua usada nos contextos familiar e profesional
1.3. Uso, nas producción orais e escritas, do rexistro adecuado da lingua, de acordo co contexto social e coa situación de comunicación en que se empreguen, evitando os vulgarismos e as exprsións que denoten algún tipo de discriminación
1.4. Recoñecemento e uso dos elementos paraverbais (entoación, pausas, énfase, etc.) e non verbais (expresión facial, xestos, etc.) adecuados a cada situación comunicativa
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

2. Comprensión e síntese de textos escritos
2.1. Introdución
2.2. Análise e interpretación de textos procedentes dos medios de comunicación escritos (reportaxe, editorial, columna, etc.) sinalando os puntos fundamentais tratados e as súas relación, e o carácter destes textos (expositivo, argumentativo, etc.)
2.3. Análise e interpretación de textos da vida cidadá e profesional como disposicións legais, contratos, folletos informativos, correspondencia institucional e comercial, solicitudes, currículos, recoñecendo os elementos de contido e estruturais que lles son propios
2.4. Identificación de distintos procedementos de conexión nos textos, con especial atención aos conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese, e dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna
2.5. Expresión do contido fundamental dos textos estudados mediante os procedementos adecuados: esquemas, mapas conceptuais, resumo escrito
2.6. Consulta e interpretación adecuada das informacións lingüísticas que proporcionan os dicionarios da lingua (gramaticais, semánticas, rexistro e normativa)
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

3. A palabra falada
3.1. Introdución
3.2. Intervención en situacións de comunicación propias do ámbito profesional ou da vida cotiá, respectando as normas da interacción oral
3.3. Exposición oral da información tomada de varios medios de comunicacióne doutras fontes de información sobre un mesmo tema de actualidade,comparando as diferentes opinións e puntos de vista, respectando as normas que rexen a interacción oral
3.4. Presentacións orais ben estruturadas sobre temas relacionadoscoa vida profesional e coa actualidade, dos que existan puntosde vista diferentes, con apoio nas tecnoloxías da información e da comunicación
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

4. A exposición e a argumentación
4.1. Introdución
4.2. Recoñecemento en exemplos reais das características estruturais e formaisdos textos expositivos, explicativos e argumentativos
4.3. Identificación e uso adecuado dos conectadores textuais de causa, consecuencia, condición
4.4. Recoñecemento e uso adecuados dos mecanismos gramaticais (pronomespersoais, demostrativos, posesivos) e léxicos (repeticións, sinónimos,hiperónimos, elipse) de referencia interna textual
4.5. Recoñecemento e uso de formas de expresión da subxectividade en textosexpositivos e argumentativos
4.6. Utilización da biblioteca (dicionarios, enciclopedias) e das tecnoloxíasda información e a comunicación para localizar, seleccionare organizar a información
4.7. Uso de procedementos para compoñer os enunciados cun estilo dotadode cohesión (uso de aposicións, oracións de relativo, construcións de xerundioe participio, oracións coordinadas e subordinadas).
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

5. Os textos escritos nos ámbitos profesional e persoal
5.1. Introdución
5.2. Comprensión de textos da vida cotiá como disposicións legais, contratos, folletos informativos, correspondencia institucional e comercial, recoñecendo os elementos de contido e estruturais que lles son propios
5.3. Utilización da biblioteca (dicionarios, enciclopedias) e das tecnoloxías da información e da comunicación para localizar, seleccionar e organizar a información
5.4. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como solicitudes,reclamacións, currículo, cartas, utilizando adecuadamente as características formais que lles son propias
5.5. Uso de procedementos para compoñer os enunciados cun estilo dotado de cohesión (uso de aposicións, oracións de relativo, construcións de xerundio e participio, oracións coordinadas e subordinadas)
5.6. Recoñecemento e uso adecuados dos mecanismos gramaticais (pronomes persoais, demostrativos, posesivos) e léxicos (repeticións, sinónimos, hiperónimos, elipse) de referencia interna textual
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

Autor

Francisco David Paz Lafuente es autor de FCOVXX02 Competencia en lingua galega-N3, publicado por Ideaspropias Editorial.

ISBN

  • ISBN del libro: 9788498395624
Número de horas 35
Número de páginas 88
Año de publicación 2015
Idioma Galego
Formato Libro

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “FCOVXX02 Competencia en lingua galega-N3 (2.ª edición)”

FCOVXX02 Competencia en lingua galega-N3 (2.ª edición)FCOVXX02 Competencia en lingua galega-N3 (2.ª edición)
20,35
Scroll al inicio