Sinopsis

Acadar os coñecementos necesarios en lingua galega tórnase fundamental á hora de adquirir un desenvolvemento pleno das competencias lingüísticas que teñan como finalidade a correcta utilización do idioma en todos os contextos e ámbitos, promovendo, deste xeito, a súa normalización e prestixio social.

Este manual recolle a identificación dos trazos propios da lingua e os coñecementos para a súa utilización nos distintos ámbitos sociais, diferenciando as estruturas máis complexas das máis simples. No plano oral é preciso coñecer as distintas clases de palabras acompañadas da espontaneidade, repeticións e emotividade que caracteriza a fala cotiá dentro do contexto comunicativo.

No plano escrito é importante que o alumno consiga identificar as ideas fundamentais e establecer un discurso coherente e de adecuada corrección ortográfica, coa finalidade de garantir unha escrita fluída.

Esta obra completa, que inclúe casos prácticos para facilitar a comprensión do contido e diversas actividades para a avaliación da súa aprendizaxe, resultará unha ferramenta imprescindíbel para identificar os trazos definitorios da lingua galega aplicados á comunicación oral e escrita da nosa realidade lingüística cotiá. Ademais, trátase dun material didáctico de apoio que lle axudará a preparar as probas de competencia en lingua galega necesarias para acceder ás accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade de nivel 2.

Índice


1. Expresión oral en diferentes ambientes
    1.1. Introdución
    1.2. Identificación das variedades sociais da lingua (estándar, coloquial, culta, vulgar) e diferenciación dalgunhas características básicas da lingua usada nos contextos familiar e profesional
    1.3. Identificación dalgunhas características dos códigos oral e escrito
    1.4. Toma de notas durante a exposición oral dun tema
    1.5. Identificación en producións orais sinxelas dos feitos expostos e das opinións
    1.6. Busca de palabras en dicionarios utilizando a orde alfabética
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

2. Comprensión de textos escritos
    2.1. Introdución
    2.2. Comprensión de textos sinxelos escritos, usando a técnica do subliñado, distinguindo as ideas principais das secundarias e diferenciando a información das opinión
    2.3. Redacción do esquema correspondente (esquema enumerativo ou cadro esquemático ou sinóptico) coas ideas principais do texto, ordenadas adecuadamente
    2.4. Recoñecemento e uso das normas básicas da ortografía da palabra (b/v, h/--, c/qu) na redacción dos textos
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

3. Discusión e debate
    3.1. Introdución
    3.2. Participación ordenada en discusións e debates respectando as normas de cortesía na comunicación oral
    3.3. Toma de notas durante a exposición oral dun tema. Ordenación das mesmas e expresión oral dun resumo das ideas principais
    3.4. Uso dun procesador de textos para escribir e corrixir despois cun corrector ortográfico    
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

4. Redacción dun texto expositivo
    4.1. Introdución
    4.2. Redacción de textos escritos sinxelos con coherencia, cohesión e corrección ortográfica, dando antes os pasos previos para a súa elaboración: selección de ideas previas e elaboración dun esquema ordenado
    4.3. Uso de mecanismos sinxelos para evitar repeticións innecesarias: uso de sinónimos e de pronomes
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

5. Redacción dun texto con opinión propias e resumo
    5.1. Introdución
    5.2. Identificación en textos escritos sinxelos das ideas principais e das secundarias e uso da técnica do subliñado
    5.3. Redacción clara e ordenada dun resumo coas ideas fundamentais dun texto
    5.4. Identificación das características dos textos argumentativos
    5.5. Uso de conectores de orde e causa
    5.6. Redacción de textos argumentativos: xerar ideas, ordenalas, redactalas
RESUMO
COMPROBA O QUE APRENDICHES
SOLUCIÓNS

Autor

Francisco David Paz Lafuente es autor de FCOVXX01 Comunicación en Lingua Galega-N2, publicado por Ideaspropias Editorial.

978-84-9839-561-7

Ficha técnica

Número de horas
25
Número de páginas
78
Año de publicación
2015
Formato
Libro
Idioma
Galego

Descargas2

FCOVXX01

Descargas2 (3.99M)

En la misma categoría

5 otros productos en la misma categoría: