Autor

Noelia Cabarcos Novás é diplomada en Turismo pola Escola de Turismo da Coruña. Realizou o máster en Dirección Comercial e Mercadotecnia da Escola de Negocios. Posúe os posgraos de Especialización en Protocolo (Universidade de Santiago de Compostela) e de Economía e Calidade no Sector Turístico (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Coruña).

Tanto a súa formación como a súa experiencia profesional xiraron en torno ao sector turístico, o que lle permitiu desenvolver os contidos do presente manual.

No mundo editorial tamén publicou, ademais deste título, os manuais Proceso económico-administrativo en agencias de viajes e Gestión de unidades de información y distribución turística, editados por Ideaspropias Editorial.

Índice

1 O turismo e a estrutura do mercado turístico
1.1. Introdución
1.2. Concepto e clasificación
1.2.1. Concepto de turismo
1.2.2. Evolución histórica do fenómeno turístico
1.2.3. O sistema turístico. Partes ou subsistemas
1.3. A demanda e a oferta turística española
1.3.1. A demanda turística. Tipos e factores que determinan a demanda turística individual e agregada
1.3.2. A oferta turística. Compoñentes da oferta turística
1.4. Análise da oferta e comportamento da demanda turística
1.4.1. A demanda turística española: destinos e produtos asociados
1.4.2. A demanda internacional: destinos relevantes e produtos asociados
EXERCICIO 1
SOLUCIÓNS
1.5. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 1
SOLUCIÓNS

2 Principais destinos turísticos nacionais e internacionais
2.1. Introdución
2.2. Análise da composición do produto turístico de base territorial. Recursos de atracción, infraestruturas e estruturas, servizos e actividades complementarias
2.3. Características e análise comparativa dos principais destinos turísticos
2.3.1. Destinos turísticos españois
2.3.2. Destinos turísticos internacionais
EXERCICIO 2
SOLUCIÓNS
2.4. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 2
SOLUCIÓNS

3 A distribución turística
3.1. Introdución
3.2. Concepto e clasificación
3.2.1. Concepto de distribución e servizos
3.2.2. Características diferenciais da distribución turística
3.2.3. Intermediarios turísticos
3.2.4. Procesos de distribución dos diferentes servizos e produtos turísticos
3.3. As axencias de viaxes
3.3.1. Concepto
3.3.2. Funcións que realizan
3.3.3. Clasificación das axencias de viaxes
3.3.4. Estruturas organizativas das distintas axencias de viaxes
3.3.5. Normativas e regulamentos que rexen a actividade das axencias de viaxes
3.4. As centrais de reservas. Tipos e características
3.5. Os Sistemas Globais de Distribución (GDS). Estrutura e funcionamento
3.6. Análise da distribución turística no mercado nacional e internacional
3.7. Análise das motivacións turísticas e dos produtos turísticos derivados
3.8. A distribución turística na Internet
EXERCICIO 3
SOLUCIÓNS
3.9. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 3
SOLUCIÓNS

4 A venda de aloxamento
4.1. Introdución
4.2. A hostalaría
4.2.1. Conceptos xerais
4.2.2. Modalidades de aloxamento turístico
4.3. Relacións entre as empresas de aloxamento e as axencias de viaxes
4.3.1. Acordos e contratos
4.3.2. Tipos de retribución na venda de aloxamento
4.4. Fontes informativas da oferta de aloxamento
4.5. Reservas directas e indirectas. Configuracións da canle na venda de aloxamento
4.6. Tipos de tarifas e condicións de aplicación
4.7. Bono ou voucher
4.8. Principais provedores de aloxamento: cadeas hoteleiras e centrais de reserva
EXERCICIO 4
SOLUCIÓNS
4.9. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 4
SOLUCIÓNS

5 A venda de transporte
5.1. Introdución
5.2. Os medios de transporte. Tipos e características
5.2.1. O transporte aéreo
5.2.2. O transporte marítimo
5.2.3. O transporte ferroviario
5.2.4. O transporte terrestre
5.3. O transporte aéreo regular
5.3.1. Tipos de viaxes aéreas
5.3.2. Tarifas nacionais e internacionais
5.3.3. Fontes informativas do transporte aéreo regular
5.3.4. Emisión de pasaxes aéreas. Outros documentos de tráficos
5.3.5. Principais compañías aéreas
5.4. O transporte marítimo regular
5.4.1. Tarifas
5.4.2. Sistema de emisión e reserva de pasaxes
5.5. O transporte ferroviario
5.5.1. Tarifas
5.5.2. Sistemas de emisión e reserva de pasaxes
5.6. O transporte regular por estrada
5.7. Códigos dos principais aeroportos mundiais
EXERCICIO 5
SOLUCIÓNS
5.8. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 5
SOLUCIÓNS

6 A venda de viaxes combinadas
6.1. Introdución
6.2. O produto turístico integrado
6.2.1. Tipos de viaxes combinadas
6.2.2. Os cruceiros
6.2.3. Tendencias do mercado
6.2.4. Procedementos de reservas. Emisión de bonos e formalización de contratos de viaxes combinadas
6.3. Os tour operadores
6.3.1. Principais tour operadores nacionais e internacionais
6.3.2. Relacións entre tour operadores e axencias de viaxes polo miúdo. Termos de retribución
EXERCICIO 6
SOLUCIÓNS
6.4. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 6
SOLUCIÓNS

7 Outras vendas e servizos das axencias de viaxes
7.1. Introdución
7.2. A venda de autos de aluguer. Tarifas e bonos
7.3. A venda de seguros de viaxe e contratos de asistencia na viaxe
7.4. A venda de excursións
7.5. Información sobre requisitos aos viaxeiros internacionais
7.6. Xestión de visados e outra documentación requirida para as viaxes
7.7. Aplicación de cargos por xestión
EXERCICIO 7
SOLUCIÓNS
7.8. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 7
SOLUCIÓNS

8 Utilización de terminais de GDS e de aplicacións informáticas de xestión de axencias de viaxes
8.1. Introdución
8.2. Aspectos básicos dos GDS
EXERCICIO 8
SOLUCIÓNS
8.3. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 8
SOLUCIÓNS

9 Comunicación, atención ao cliente, técnicas de vendas e negociación nas entidades de distribución turística
9.1. Introdución
9.2. A comunicación interpersoal
9.2.1. O proceso da comunicación
9.2.2. A comunicación non-verbal
9.2.3. A comunicación telefónica
9.3. A atención ao cliente
9.3.1. Actitude positiva e actitude pro-activa. A empatía
9.3.2. Necesidades humanas e motivación. O proceso decisorio
9.3.3. As expectativas dos clientes
9.3.4. Tipoloxía de clientes
9.4. Técnicas de vendas e negociación
9.4.1. A negociación
9.4.2. Tratamento de reclamacións, queixas e situacións conflitivas
9.4.3. Normas deontolóxicas, de conduta e de imaxe persoal dos profesionais das axencias de viaxes e doutras entidades de distribución turística
EXERCICIO 9
SOLUCIÓNS
9.5. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 9
SOLUCIÓNS

10 A mercadotecnia e a promoción de vendas nas entidades de distribución turística
10.1. Introdución
10.2. Mercadotecnia
10.2.1. Concepto de mercadotecnia
10.2.2. Segmentación do mercado. O mercado obxectivo
10.2.3. A mercadotecnia mix
10.2.4. O plan de mercadotecnia. Características
10.2.5. Mercadotecnia directa. Técnicas
10.3. Plans de promoción de vendas
10.3.1. A promoción de vendas nas axencias de viaxes
10.3.2. Normativa legal sobre bases de datos persoais
10.3.3. Deseño de soportes para o control e análise das actividades de promoción de vendas
10.3.4. Decisores e prescritores
10.4. O merchandising
EXERCICIO 10
SOLUCIÓNS
10.5. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 10
SOLUCIÓNS

APÉNDICE I

APÉNDICE II

ANEXO I

ANEXO II

RESUMO

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

Sinopsis

Na actualidade, as viaxes de vacacións e de lecer convertéronse nun dos compoñentes fundamentais do consumo dos países desenvolvidos. O sector turístico é, hoxe en día, un sector cunha forte dinámica expansiva, aínda que inmerso nunha fase crítica de transformación debido ao paso da hexemonía do turismo de masas a un turismo máis individualizado e diversificado.

Promoción e Venda de Servizos Turísticos é un dos módulos pertencentes á cualificación profesional de Venda de Servizos e Produtos Turísticos, o cal forma parte da familia profesional de Hostalaría e Turismo.

O obxectivo deste módulo é vender servizos turísticos e viaxes.

978-84-9839-154-1

Descargas2

E-978-84-9839-154-1

Descargas2 (395.5k)

978-84-9839-154-1

Descargas2 (299.85k)

En la misma categoría

5 otros productos en la misma categoría: